สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง

499  หมู่ 1 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41000

โทร :  0-4229-2475

แฟกซ์ :  0-4299-2475

e-mail: nkk_sdao@outlook.co.th

เวปไซต์  http://nongkhonkwang.go.th