• พื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
                เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  333  หมู่ที่  3
ตำบลหนองขอนกว้าง     อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นที่ประมาณ  ๒๒. ๗๕  ตารางกิโลเมตร  มีเขต
รับผิดชอบทั้งสิ้น  ๖ หมู่บ้าน  โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ 8  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัด  ประมาณ  8  กิโลเมตร  ซึ่งตำบลหนองขอนกว้างได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง เป็น
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง  เมื่อวันที่ ๓๑  กรกฎาคม 2552 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  2552
                                                ทิศเหนือ                             จด           ตำบลหนองบัว
                                                ทิศใต้                                 จด           ตำบลโนนสูงและตำบลหนองไผ่
                                                ทิศตะวันออก                       จด           ตำบลหนองนาคำ
                                                ทิศตะวันตก                         จด           ตำบลหมากแข้งและตำบลบ้านจั่น
1
  • จำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวน
จำนวนประชากร
รวม/หมู่บ้าน
ผู้นำหมู่บ้าน
หมายเหตุ
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
หมู่  1  บ้านหนองแวง
369
532
559
1,091
นายวิฑูรย์   สีเงิน
*กำนัน
หมู่  2  บ้านอุดมพัฒนา
182
291
292
583
นายประหยัด  อะเวลา
หมู่  3  บ้านเซ
699
931
951
1,882
นายวิรัตน์  ศรีอินทร์
หมู่  5  บ้านอี่เลี่ยน
1,252
624
628
1,252
นายจุมพล  ศิลาชัย
หมู่  7  บ้านหนองหิน
104
197
217
414
นายสมคิด   พวงกันยา
หมู่  8  บ้านหนองแหลม
990
1,123
1,030
2,153
นายประหยัด  ผางสำเนียง
รวม
3,596
3,698
3,677
7,375
 
 
                                                สรุป        จำนวนประชากรเพศชาย  3,698  คน
                                                               จำนวนประชากรเพศหญิง 3,677  คน
                                                               รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,375 คน

สถานที่สำคัญในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
 
ในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  2  โรง  ได้แก่
  1. โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ
                2 .โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน
                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอี่เลี่ยน
                3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาคอง
                และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  ๑  แห่ง
ในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง มีศูนย์ตรวจรักษา และให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพประจำตำบลจำนวน  1  แห่ง คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านอี่เลี่ยน
ในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  ๑  แห่ง
  • องค์กรทางศาสนา
                ในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้างมีวัด ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  8  วัด
  • ปัญหา / ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
                จากการดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาในหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน
สามารถรับทราบปัญหา โดยสรุปได้ดังนี้
   1. ปัญหาความยากจน
   2. ปัญหาด้านยาเสพติด
   3. ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภคในพื้นที่บ้านหนองแหลม (โคกนาคอง)
   4. ปัญหาด้านไฟฟ้าตามถนนหนทาง หรือทางเข้าออกหมู่บ้านที่มีไม่เพียงพอ
                ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยสรุปตามความต้องการมากที่สุดของประชาชนทั้ง ๖ หมู่บ้าน  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
  1.  ความต้องการด้านปัจจัย ๔
  2.  ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน, ไฟฟ้า , น้ำประปา
  3.  ความต้องการด้านการสนับสนุนอาชีพ
  4.  ความต้องการด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
  5.  ความต้องการด้านการรักษาความสะอาด  เช่น ขอรับการสนับสนุนถังขยะ