การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
                                เมื่อผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องได้รับการวินิจฉัยและยืนยันการติดเชื้อฯจากแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ สามารถมายื่นขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ได้ทันที
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
  1. สัญชาติไทย
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
  3. ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันการติดเชื้อฯ จากแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการลงทะเบียน
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 ชุด
ห้วงเวลาที่จะได้รับเงิน
ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ในเดือนถัดไปภายหลังจากที่ยื่นขึ้นทะเบียนแล้ว
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!  ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน