การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
                               ดำเนินการตามหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยต้องรอการชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
                                หาก เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ได้รับการแจ้งประสานความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีแล้ว จักดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป